Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ecobois NV

1. Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Ecobois NV: Ecobois NV, gevestigd te Ottergemsesteenweg 385, 9000 Gent, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0423809727.
Klant: iedere (rechts)persoon met wie Ecobois NV een overeenkomst sluit of met wie Ecobois NV in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Ecobois NV en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Ecobois NV.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Ecobois NV is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het sluiten van de overeenkomst, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving, stijging van de inkoopprijzen, invoerheffingen, verhoging van transportkosten of andere heffingen. Ecobois NV zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 3. Ecobois NV zal de klant voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst informeren over de prijs en de wijze van betaling.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Ecobois NV gerechtigd de levering van de producten of diensten op te schorten, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid van Ecobois NV jegens de klant.

4. Levering en uitvoering

 1. Ecobois NV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De klant is verplicht om alle informatie en materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig en volledig aan Ecobois NV te verstrekken.
 3. Ecobois NV zal zich inspannen om de producten en/of diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. Indien Ecobois NV niet in staat is om binnen deze termijn te leveren, zal zij de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen en een nieuwe leveringstermijn overeenkomen.
 4. Levering geschiedt op het door de klant opgegeven adres. Indien de klant niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip van levering, zal Ecobois NV de producten op een later moment leveren, waarbij de klant eventuele extra kosten voor de herlevering dient te betalen.
 5. Ecobois NV is gerechtigd de levering van producten in gedeelten te doen plaatsvinden.

5. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Ecobois NV geleverde producten en/of diensten berusten bij Ecobois NV of haar licentiegevers.
 2. De klant erkent deze rechten en zal zich onthouden van iedere inbreuk daarop.
 3. Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de producten en/of diensten te verwijderen of te wijzigen.

6. Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Ecobois NV en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien er een geschil ontstaat tussen Ecobois NV en de klant, zullen zij zich inspannen om dit geschil in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ecobois NV gevestigd is, tenzij de wet een andere rechter aanwijst.
 4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg op te lossen.

7. Aansprakelijkheid

 1. Ecobois NV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de producten en/of diensten van Ecobois NV, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Ecobois NV.
 2. Indien Ecobois NV aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de producten en/of diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Ecobois NV is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door overmacht, zoals natuurrampen, oorlog, stakingen, brand, technische storingen, transportbelemmeringen of andere onvoorziene omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Ecobois NV liggen.
 4. De klant vrijwaart Ecobois NV voor alle aanspraken van derden die verband houden met de producten en/of diensten van Ecobois NV.

8. Overige bepalingen

 1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Ecobois NV en de klant.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Ecobois NV en de klant zullen alsdan overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Ecobois NV.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse taal en kunnen door de klant worden gedownload van de website van Ecobois NV of worden opgevraagd via e-mail. Op verzoek zal Ecobois NV de algemene voorwaarden kosteloos per post toezenden.
 5. Ecobois NV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen die na de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.